Våre produkter

Unibuss-konsernet er med sine 1 860 medarbeidere det største datterselskapet til Sporveien AS. Selskapet tilbyr miljøvennlig og moderne kollektivtransport gjennom sin virksomhet innen rutebusstrafikk, turbilkjøring, ekspressbusskjøring og flybusstransport. Virksomheten er organisert i selskapene Unibuss AS (rutebuss) og datterselskapene Unibuss Tur AS og Unibuss Ekspress AS, og opererer i Oslo, Akershus, Vestfold, Oppland, Trøndelag og på Sørlandet.

Året oppsummert
Unibuss fraktet i 2017 98 millioner reisende, og selskapet omsatte for 1 684 millioner kroner. Kundetilfredsheten i hovedstadsområdet har de siste årene ligget stabilt høyt, og var i 2017 på 97 prosent, mot 96 prosent i 2016.
Bussbransjen er gjenstand for rask teknologiutvikling og digitalisering. Elektriske busser, digitale styringssystemer og endrede krav fra oppdragsgivere medfører at bransjen er i stor endring. Unibuss’ organisasjon ble derfor i 2017 styrket for å være enda bedre rustet til å ta del i denne utviklingen. Samtidig ble fokuset på lønnsom trafikkavvikling i driften styrket gjennom året, og mer ledelsesressurser ble tilført driftsorganisasjonen i selskapet. Unibuss flyttet i 2017 også inn i nytt hovedkontor sentralt i Oslo.

I april 2017 startet Unibuss kjøring av ny kontrakt i Indre by i Oslo, etter at selskapet gjenvant dette anbudet i 2016. 80 nye leddbusser med Euro VI-standard og miljøvennlig biodrivstoff (HVO) er nå satt inn i trafikk på denne kontrakten. Samtidig ble 30 eldre busser bygget om til miljøstandard Euro VI, som er den beste utslippsstandarden som er tilgjengelig på busser i dag. En slik ombygging har aldri tidligere blitt gjennomført i Norge og representerer en reduksjon av farlige NOx-gasser med 50-80 prosent. Denne anbudspakken for Indre by i Oslo er den største i Oslo, med linjestrekninger som er blant de tyngste leddbusslinjene i Europa. Miljø var et av vurderingskriteriene i anbudet, og kontrakten er innrettet slik at den legger til rette for rask innfasing av elbusser i Oslo by.

Høsten 2017 fikk Unibuss bestilling på en omfattende produksjonsøkning i Oslo Syd og på Romerike på grunn av økt etterspørsel etter kollektivtransport. For Unibuss resulterte dette i 85 millioner kroner i økt omsetning, og at 140 nye bussjåfører ble ansatt i løpet av en periode på tre måneder.

På slutten av 2017 satte Unibuss to elektriske busser i trafikk i Oslo. Disse inngår i et operatørdrevet prosjekt i hovedstaden der elbusser skal testes over to år. Unibuss har vært pådriver for denne satsningen, og kjører nå to elbusser med underveislading på holdeplass.

For Unibuss Ekspress ble det satt ny omsetningsrekord for Værnesekspressen i 2017. OSL-ekspressen, som ble opprettet oktober 2016, etablerte seg gjennom året med positiv lønnsomhet etter at denne flybusslinjen hadde vært utsatt for svært sterk konkurranse det første driftsåret.

Unibuss Tur hadde høyt aktivitetsnivå gjennom 2017 og tok del i konsolideringen i turbussmarkedet. I februar inngikk selskapet avtale om å kjøpe kontrakten og kundeporteføljen til Tur- og Taxi-busser i Tønsberg.

Videre utvikling
Bussbransjen er gjenstand for rask teknologiutvikling og digitalisering. Blant annet stilles det nye krav til busselskapene om leveranse av IT-relaterte systemer om bord i bussene. For å møte denne forventingen har Unibuss satt i gang arbeid for å spisse selskapets kompetanse innenfor dette området.

Unibuss er godt posisjonert for å delta videre i arbeidet mot en fossilfri kollektivtransport. Selskapet drifter allerede landets fem eneste hydrogendrevne busser, to elbusser og flere hundre biogassbusser og biodieselbusser, i tillegg til hybridbusser. Med dette har selskapet en av landets mest miljøvennlige bussflåter per i dag, og ambisjonen er å beholde posisjonen som markedsledende på miljøvennlig busstransport.